Aanvraag

Hebt u bijkomende informatie nodig?

Hebt u bijkomende informatie nodig?

U kunt op verschillende manieren contact met me opnemen:

Vertaalbureau
Brigitte Frieben-Safar
Deutschherrenstraße 87a
D-53177 Bonn

Telefonisch:
+49(0)228-20 77 650

Of per fax:
+49(0)228-20 77 651

Ook op mijn mobiele telefoon kunt u me (bijna) altijd bereiken:
+49(0)151-419 77650

En natuurlijk ook per e-mail:
office[at]frieben-safar.de

Om het e-mailadres tegen misbruik door spam te beveiligen, kunt u het niet aanklikken. Kopieer het adres in uw e-mailprogramma en vervang [at] door @. Of gebruik het contactformulier.

Gegevensbescherming - informatieplicht offline


Opmerkingen over de gegevensbescherming
Übersetzungsbüro Brigitte Frieben-Safar
Deutschherrenstraße 87a
D-53177 Bonn
T: +49(0)228-2077650
F: +49(0)228-2077652
M: +49(0)15141977650
E: office@frieben-safar.de
H: www.frieben-safar.de

Inhoud:

  1. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke instantie
  2. Gegevensbeschermingscoördinator
  3. Verzameling en opslag van persoonsgegevens; aard, doel en gebruik
  4. Doorgeven van gegevens aan derden
  5. Uw rechten als betrokken persoon
  6. Uw recht op bezwaar
  7. Gegevensverwerking via mijn website

1. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke instantie en van de gegevensbeschermingscoördinator
Deze opmerkingen over de gegevensbescherming gelden voor
Übersetzungsbüro Brigitte Frieben-Safar
Deutschherrenstraße 87a
D-53177 Bonn
T: +49(0)228-2077650
F: +49(0)228-2077652
M: +49(0)15141977650
E: office@frieben-safar.de
H: www.frieben-safar.de

als verantwoordelijke instantie.

2. Gegevensbeschermingscoördinator
Wettelijk ben ik niet verplicht, een gegevensbeschermingscoördinator te benoemen, omdat mijn firma een eenmanszaak is. Toch houd ik mij aan de richtlijnen van de wetten betreffende de gegevensbescherming.


3. Verzameling en opslag van persoonsgegevens; aard, doel en gebruik
Wanneer u mij een opdracht toevertrouwt, wordt volgende informatie verzameld:
*     Aanspreking, titel, voornaam, achternaam
*     adres
*     E-mailadres
*     telefoonnummer (vast – en/of mobiel telefoonnetwerk)
*     eventueel faxnummer (indien voorhanden & gewenst)
*     eventueel rekeninggegevens
*     eventueel geboortedatum
Bovendien wordt alle informatie verzameld die noodzakelijk om de met u gesloten overeenkomst na te komen / om de door u gegeven opdracht uit te voeren.
De verzameling van de persoonsgegevens vindt plaats
*     om u als klant te kunnen identificeren;
*     om u adequaat te kunnen adviseren;
*     om mijn contractuele plichten tegenover u te kunnen nakomen;
*     om mijn wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen:
*     voor de correspondentie met u;
*     voor de facturering resp. eventueel in het kader van de debiteurenbewaking;
*     voor de opeising van eventuele rechten tegenover u.
De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats naar aanleiding van uw aanvraag bij mij en is noodzakelijk voor de genoemde doeleinden voor de behandeling van uw verzoek en voor de nakoming van verplichtingen die uit de ten grondslag liggende overeenkomst/opdracht voortvloeien.
De verzamelde persoonsgegevens worden tot het verstrijken van de wettelijke bewaarplicht (6, 8 of 10 jaar na het verstrijken van het kalenderjaar, waarin de contractuele relatie beëindigd werd) opgeslagen en daarna gewist. Dit geldt bij wijze van uitzondering niet indien ik op grond van fiscaal-juridische of commercieel-rechtelijke bewaarplichten (conform HGB (Duits Wetboek van Koophandel), StGB (Duits Wetboek van Strafrecht) of AO (Duitse belastingwet)) tot een langer durende opslag verplicht ben of indien u met een daarbuiten uitgaande opslag ingestemd hebt.

4. Doorgeven van gegevens aan derden
Uw persoonsgegevens worden in principe niet aan derden overgemaakt. Uitzonderingen hierop gelden slechts voor zover dit voor de afwikkeling van de met u gesloten overeenkomst/door u gegeven opdracht noodzakelijk is. Hiertoe behoort in het bijzonder het doorgeven aan door mij ingeschakelde dienstenleveranciers (zogenaamde orderverwerkers) of andere derden, wier activiteit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De overgemaakte gegevens mogen door de derden uitsluitend voor de genoemde doeleinden gebruikt worden.


5. Uw rechten als betrokken persoon
Als bij de gegevensverwerking betrokken persoon hebt u verschillende rechten:
*     Recht op herroeping: u door u gegeven toestemming kunt u te allen tijde tegenover mij herroepen. De gegevensverwerking die op de herroepen toestemming gebaseerd is, mag dan in de toekomst niet meer voortgezet worden.
*     Recht op informatie: u kunt informatie over uw door mij verwerkte persoonsgegevens eisen. Dit geldt in het bijzonder voor de doeleinden van de gegevensverwerkingen, de categorieën van de persoonsgegevens, eventueel de categorieën van ontvangers, de duur van de opslag, eventueel de oorsprong van uw gegevens.
*     Recht op correctie: u kunt de correctie van onjuiste of de completering van uw bij mij opgeslagen persoonsgegevens eisen.
*     Recht op schrapping: u kunt de schrapping van uw bij mij opgeslagen persoonsgegevens eisen, voor zover de verwerking daarvan niet voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, omwille van het algemeen belang of voor de gebruikmaking, uitoefening of verdediging van onvervreemdbare rechten noodzakelijk is.
*     Recht op beperking van de verwerking: u kunt de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens eisen, voor zover de juistheid van de gegevens door u betwist wordt of de verwerking onrechtmatig is, maar u de schrapping daarvan van de hand wijst. Bovendien hebt u dit recht wanneer ik de gegevens niet meer nodig heb, u deze echter voor de gebruikmaking, uitoefening of verdediging van onvervreemdbare rechten nodig hebt. Bovendien hebt u dit recht indien u bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens gemaakt hebt.
*     Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u kunt eisen dat ik uw persoonsgegevens, die u mij verstrekt hebt, in een gestructureerd, courant en door een machine leesbaar formaat aan u overmaak. Alternatief kunt u de directe overmaking van de mij door u beschikbaar gestelde persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke eisen, voor zover dit mogelijk is.
*     Recht op het indienen van een klacht: u kunt bij elke toezichthoudende autoriteit een klacht indienen, bv. indien u van menig bent dat ik uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze verwerk. De voor mij bevoegde toezichthoudende autoriteit is:
Gemachtigde voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Noordrijn-Westfalen

Helga Block
Kavalleriestraße 2-4
D-40213 Düsseldorf

Telefoon: +49(0)2 11/384 24-0
Telefax: +49(0)2 11/384 24-10

E-mail: poststelle@ldi.nrw.de
Homepage: http://www.ldi.nrw.de


6. Uw recht op bezwaar
Information over het recht op bezwaar conform artikel 21 AVG
U hebt het recht, om redenen die uit uw specifieke situatie voortvloeien, te allen tijde tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens, die op grond van artikel 6 lid 1 letter f van de AVG (verwerking ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke instantie of van een derde) plaatsvindt, bezwaar te maken.

Maakt u bezwaar, dan zal ik uw persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij ik dwingende, bescherming verdienende redenen voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of tenzij de verwerking voor de gebruikmaking, uitoefening of verdediging van onvervreemdbare rechten dient.

7. Gegevensverwerking via mijn website
Ook via mijn website www.frieben-safar.de vindt de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, o.a. van het IP-adres van de websitebezoekers, plaats. Aanvullende opmerkingen over de gegevensbescherming vindt u daarom online op
https://www.frieben-safar.de/datenschutzerklaerung.html


Übersetzungsbüro Brigitte Frieben-Safar
Deutschherrenstr. 87a
D-53177 Bonn
T: +49(0)228-2077650
F: +49(0)228-2077651
M: +49(0)151-41977650
office@frieben-safar.de

Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf „Alle erlauben“ erklären Sie sich damit einverstanden. Weiterführende Informationen und die Möglichkeit, einzelne Cookies zuzulassen oder sie zu deaktivieren, erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.